تقدیر از برگزیدگان در بخش عکس جشنواره تجسمی هنر جوان

98

تقدیر از آقای علی اسدی از اساتید گروه معماری دانشگاه علامه جعفری رفسنجان در بخش عکس جشنواره تجسمی هنر جوان