پشت صحنه برنامه تابستان داغ |۹۸,۵.۹| بخش دوم

39

پشت صحنه برنامه تابستان داغ با موضوع برنامه های تابستانه برای استعدادهای درخشان، در گفت وگو با :دکتر فاطمه مهاجرانی (معاون وزیر اموزش و پرورش)