چه زمانی استارتاپ بزنیم؟

476

بخش های کوتاه از جلسات عصرانه با منتورها در شتابدهنده تک