سیستم گردش خون جنین پارابیوتیک ماهی زبرا

487

برگزیدگان مسابقات فیلم و تایم لپس میکروسکوپی نیکون تزریق دکستران فلوئورسنت به سیستم گردش خون جنین پارابیوتیک ماهی زبرا، برای مشاهده جریان خون مشترک بین دو اندامگان (پارابیوتیک، اتصال دو اندامگان یا موجود از طریق عمل جراحی است بصورتیکه سیستم گردش خون مشترکی داشته باشند.)