سیستم گردش خون جنین پارابیوتیک ماهی زبرا

671

برگزیدگان مسابقات فیلم و تایم لپس میکروسکوپی نیکون تزریق دکستران فلوئورسنت به سیستم گردش خون جنین پارابیوتیک ماهی زبرا، برای مشاهده جریان خون مشترک بین دو اندامگان (پارابیوتیک، اتصال دو اندامگان یا موجود از طریق عمل جراحی است بصورتیکه سیستم گردش خون مشترکی داشته باشند.)

filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel