گراب مکانیکی یک طنابه - Touch open Grab - کلمشل مکانیکی یک طنابه

197
https://ssavalan.com/fa/product/cm1-1-8 کلامشل - گرب باکت های هیدرولیک ، الکترو هیدرولیک ، مکانیکی, گرب، گریپر و اتچمنت های هیدرولیک و الکتروهیدرولیک Touch open Grab, کلامشل مکانیکی یک طنابه, کلمشل مکانیکی یک طنابه, گراب ضربه ای, گراب لایروب میکانیکی, گراب مکانیکی, گراب مکانیکی یک طنابه, گراب میکانیکی ضربه ایی, گرب ضربه ای, گرب مکانیکی یک طنابه 04134479451 04134472935 09144009701 info@ssavalan.com
pixel