عملکرد صنایع فرهنگی (صنایع خلاق)

605

صنایع فرهنگی در طول چند سال اخیر به قدری توسعه پیدا کرده اند که برخی آینده پژوهان، موج چهارم در فراسوی عصر اطلاعات و دانایی را موج خلاقیت یا عصر صنایع خلاق می دانند.