عوامل موثر بر ارزش گذاری استارت آپ از سمت سرمایه گذار

861

کانال های توزیع شما یکی از موارد مهمی است که می تواند روی ارزش گذاری استارت آپ شما از سمت سرمایه گذار موثر باشد. همچنین شیوه درآمدزایی و چگونگی این کسب درآمد دیگر فاکتوری است که می تواند در تعیین ارزش شما موثر باشد | بیشتر بدانید: https://goo.gl/7a6ViB