نوحه «جبرئیل» قدیمی ترین نوحه ضبط شده به زبان فارسی در دوره قاجار

842

نوحه جبرئیل قدیمی ترین نوحه ضبط شده به زبان فارسی در اواخر دوره قاجار، در دستگاه همایون که در توییتر منتشر شده است.