عملکرد یکساله معاونت امور زنان و خانواده در حوزه توان افزایی دختران

38

خلاصه ای از عملکرد یکساله معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در حوزه توان افزایی دختران- از مرداد 1396 تا شهریور1397