آموزش ساخت غول خرابکار

116

(نزدیک خونه نزارین) وگرنه منفجر میشه .