مدرسه هوشمند و هوشمندسازی مدارس با کلاسه

490
کلاسه سیستمی جامع برای مدرسه و مرکز آموزشی ، در قالب وبسایت اختصاصی و نرم افزارهای موبایل اندروید و اپل ، با نام و لوگوی اختصاصی مجموعه طرف قرارداد بر اساس نیاز و استانداردهای آموزش و پرورش می باشد . از جمله قابلیت های کلاسه می توان سیستم پیام رسانی دوطرفه تعاملی بین اولیا و همکاران با سطح دسترسی مشخص و قابل تنظیم ، سامانه تکلیف ، کارنامه های توصیفی و کمی ، نمودار های پیشرفت تحصیلی و ...
pixel