معرفی کتاب فرهنگ واژگان رفتار مصرف کننده

31

این کتاب به منظور تعمیق درک و تجزیه و تحلیل رفتار مصرف کننده به رشته تحریر درآمده است و هدف از تهیه کتاب فرهنگ واژگان رفتار مصرف کننده وجود خلاء فرهنگ واژگان جامع در حوزه رفتار مصرف کننده بود. جذابیت این کتاب در ۲ زبانه بودن آن می باشد که باعث می شود خواننده همزمان ترجمه و اصل آن را مقابل هم قرار داده و با واژگان تخصصی بیشتری آشنا شود. در ترجمه کتاب تلاش شده است مطالب و نکات مهم از قلم نیفتد و کیفیت و سلاست و روانی ترجمه حفظ گردد.

گروه کلید
گروه کلید 15 دنبال کننده