آموزش عمومی؛ یک حق شهروندی | تحول 1400

3,221
عباس آخوندی 467 دنبال‌ کننده
با آغاز عصر نهضت در دوران معاصر كه مسلمين و ايرانيان به عنوان يك جريان پيشگام متوجه غفلت و عقب ماندگي خود از قافله دانش جهاني گشته و عزم جبران مافات نمودند؛ آموزش به درستي يكي از مسائل اساسي گشت كه مي بايست بار اصلي توسعه و جبران عقب ماندگي را بر دوش كشد. متفكران مشروطه و پس از آن به درستي بر نقش پايه آموزش در جبران عقب ماندگي در كنار سياست و چه بسا عميق تر از آن تأكيد ورزيدند. لذا بر هر آنكه دل در گروي توسعه ايران دارد توجه به آموزش واجب است و مي بايست شعار ماهاتمير محمد را سرلوحه كار خود قرار دهد كه براي توسعه مي بايست با آموزش انسان ساخت.... در اين سلسله ويدئوها سعي مي شود تا اهم مباني آموزش را مورد بحث قرار دهيم تا راهي باشد براي فرداي ايران و سخن را از اينجا آغاز مي كنيم كه آموزش يك حق شهروندي است...
pixel