آیا امیدوارکردن به رحمت خدا به طور مطلق درست است؟

72
pixel