بهروز فروتن در خوزستان زاده شد

31

گزیده ای از صحبت های بهروز فروتن خالق صنایع غذایی بهروز در جمع مدیران کسب و کار خوزستان بهمن 98

pixel