جشنواره سین-نقد علمی فیلم ادیسه فضایی۲۰۰۱ SPACE ODYSSEY

4,134

در آخرین قسمت از جشنواره "سین" با سمیه كرمى و کوروش سروش فیلم "2001 : یک ادیسه فضایی " را یك پله عمیق تر بررسى كرده ایم.