پهپاد نقشه برداری در گناباد

1,802

رکوردی در مساحت نقشه برداری، 6700 هکتار = 67 کیلومتر مربع (بیش از 8 کیلومتر در 8 کیلومتردر کمتر از 2 روز با پهپاد senseFly eBee+ PPK ، در شهر گناباد استان خراسان رضوی، بیش از 3300 هکتار در روز با پیکسل 10 سانتیمتر و پوشش های 80% طولی و 70% عرضی توسط مهندسان مشاور جهان پیمایش سیستم