بخشی از جلسه قوانین جادویی جهان هستی

718

دکتر فرشید قنبرپور مدرس و مشاور و سخنران انگیزشی www.ghanbarpoor.com www.aryal.ir