علت تخریب سازه چیست ؟؟؟

341

استادان عزیز و دست اندر کاران و اعضاء محترم سازمان نظرات خود را در خصوص علت تخریب بنویسید