مشق شب - ساخته عباس کیارستمی

2,298

این فیلم؛ اولین فیلم در حوزه آموزش و پرورش کشور است که با روش درون کاوی و مصاحبه با دانش آموزان، به نقد سیاست های آموزشی و روش های تدریس می پردازد.