بالاکشیدن تریلی کفی و بار میلگرد پس از سانحه تصادف

1,400
pixel