سلام دادن علم یک هیئت به علم هیئت دیگر

2,837

عصر عاشورا بقعه متبرک دانای علی خ طالقانی (بیستون)