تصمیم های درست (ذهن ایده آل)

3,905

با انتخاب تصمیم های هر چند کوچک مسیر زندگی خودتان را مشخص می کنید. شما مسیر زندگی خودتان را با انتخاب یک رفیق می توانید تغییر دهید ، مسیر زندگی خودتان را با رفتن به دانشگاه می توانید تغییر دهید. در یک کلام شما هرلحظه انتخاب می کنید یا انتخاب شما درست است یا نادرست.....