بازیهای جدی، گونه ای از بازی های رایانه ای آموزشی هستند

193

بازی های جدی، گونه ی جدید بازی های رایانه ای با هدف آموزش های هدفمند می باشند. در این ویدیو سه نمونه بازی جدی با هدف آموزش پرسنل نمایشگاه ماشین، آشنایی کودکان با محیط بیمارستان و آموزش چتربازی با کمک بازی های رایانه ای مطرح شده است.