مستند کمک های خیرین رامشه مقیم تهران به سیل زدگان خوزستان شهرستان باوی

1,217

مستند کمک های خیرین رامشه مقیم تهران به سیل زدگان خوزستان بملغ صدو سیزده میلیون تومان به صورت دویست وشش کارت هدیه پانصدهزارتومانی به روستای ها عنافچه یکاویه 1 و 2 و 3 شهرستان باوی تهیه کننده نوجوان محمد امین عامری فلیحی شهرستان باوی /ملاثانی