جذاب نبودن پروژه های بازآفرینی بافت های فرسوده

62

صحبت های دکتر روانشادنیا درباره ی یکی از بزرگترین چالش های پروژه های بازآفرینی بافت های فرسوده