نرم افزار حضور و غیاب و حقوق دستمزد iOS ویسمن

440

نسخه قابل نصب مجموعه نرم افزاری حضور و غیاب و حقوق دستمزد یکپارچه ویسمن بر روی دستگاه های قابل حمل هوشمند است.این نرم افزار با کلیه دستگاه های حضور و غیاب موجود در بازار سازگار است. سازگار ترین دستگاه موجود بازاردر حال حاضر دستگاه های حضور و غیاب با مارکvirdi و zkteco و سوپریما و دیگر دستگاه بازار است.