آزمون كشش عميق با دستگاه SMT-M120W

30
www.sme.co.ir 4 دنبال‌ کننده
فرایند کشش عمیق فرایندی است که در آن یک ورق فلزی تخت توسط یک سنبه به داخل حفره یک ماتریس کشیده می شود و ورق با حرکت شعاعی به داخل حفره ماتریس، دیواره ظرف را شکل می‌دهد. ناحیه فلنج ورق اولیه تنش کششی در راستای شعاعی و تنش فشاری در راستای محیطی را تحمل می کند. تنش فشاری در منطقه فلنج می تواند منجر به چین خوردگی ورق شود که برای جلوگیری از آن معمولا از یک ورق‌گیر استفاده می‌شود. نیروی کششی برای حرکت شعاعی ورق به داخل حفره توسط سنبه به ورق اعمال می‌شود و در صورتی که این نیرو از حد تحمل ورق بیشتر شود، منجر به پارگی قطعه می‌گردد. بنابراین حداکثر قطر ورقی که می‌توان به داخل حفره ماتریس کشید محدود است. نسبت حداکثر قطر ورقی که بدون پارگی به داخل حفره ماتریس کشیده می‌شود به قطر سنبه را حد نسبت کشش (Limiting Drawing Ratio یا LDR) می‌گویند که با استفاده از آزمون کشش عمیق و کشش قطعات با قطرهای‌ قابل تعیین است. همچنین در فرایند کشش عمیق، به علت خواص مکانیکی جهت‌دار ورق امکان گوش‌واره‌ای شدن نیز وجود دارد که بر اساس استاندارد ISO 11531 قابل اندازه‌گیری است.
www.sme.co.ir 4 دنبال کننده
pixel