ارتباط آردوینو و DF Player

159

پخش فایل mp3 توسط ماژول DF Player و کنترل توسط آردوینو توضیحات بیشتر در vivaprog.com

Viva Prog
Viva Prog 6 دنبال کننده