زنگنه از موفقیت نفتی ایران در اوپک می گوید

196

مصاحبه با زنگنه در باره وضعیت ایران در

۱۱ ماه پیش
# نفت
کلاکت
کلاکت 10.6 هزار دنبال کننده