تولید علم و فناوری، كلید اصلی توسعه كشور

104

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)