میدان مغناطیسی ناشی از حلقه حامل جریان

134
در این ویدیو میدان مغناطیسی حلقه و پیچه، قاعده دست راست برای تعیین جهت میدان مغناطیسی به همراه 4 مثال تدریس شده است.
pixel