ارتباطات بازاریابی یکپارچه هفته چهارم 3دوره سرا

46

مصرف کنندگان روزانه با تبلیغات مواجه می شوند درهم ریختگی آگهی که آنها در معرض آن قرار میگیرند،

دوره سرا
دوره سرا 264 دنبال کننده