فرق زندگی ها......یکی داره و ... یکی نداره و ....

178