۵۷) ایکوموس ایران، صفّه عُمَر مسجد جامع اصفهان، استاد عبدالله قوچانی، ۱ از ۳

17
صفّه عُمَر مسجد جامع اصفهان: دوره آل مظفر یا سلجوقی؟ سخنران: استاد عبدالله قوچانی ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۴ مرکز هنرپژوهی نقش جهان، تالار دکتر شیرازی
pixel