چرا ارتباط دانشگاه با صنعت قطع است؟

81

صحبت های دکتر روانشادنیا درباره پژوهش و دانش و ارتباط آن با صنعت