شهیدمحسن حججی به قلم وصدای احمدمسجدجامعی

1,108
قابی که جاودانه شد،تکریم شهیدمحسن حججی شهیدمدافع حرم به قلم وصدای احمدمسجدجامعی وزیراسبق فرهنگ وارشاداسلامی وعضوشورای اسلامی شهرتهران است.عکس پرصلابت سردارسرافرازاسلام شهیدمحسن حججی درهنگام اسارت،دستمایه اصلی خلق آثارمتعددی توسط هنرمندان کشورمان گردیدواین اثرنیز ازجمله همان آثاراست که باتکنیک موشن گرافیک تولیدشده است. آموزشگاه سینمایی دارالفنون تلفن 1-66573000
دارالفنون 114 دنبال کننده
pixel