صحبت های حسن روشن، پیشکسوت استقلال

64
حسن روشن، پیشکسوت استقلال: نمونه‌ای از دلالی این است که یعقوب کریمی را به نفت فروختند تا جا خالی کنند برای جذب الونگ که یک ربع هم برای استقلال بازی نکرد
pixel