دیالوگ ماندگار هزاردستان

4,757
ملتی که اَدبش قِناعت را فَضیلت میداند ، هر ساله دچار قَحطی است.
مریم 18 دنبال کننده
pixel