نخستین «بوت کمپ بازی سازی» در شهر بجنورد

82

نخستین «بوت کمپ بازی سازی» شهر بجنورد که با همکاری پارک علم و فناوری خراسان شمالی و انستیتو ملی بازی سازی برگزار شد

pixel