گفتار۹۰ ”مزد توحید، بهشت است“- مراتب عقل... شرک و توحید

220
اهمیت شهادت باطنی، تمامی هستی حی و ناطق است و اراده شوقی و عاشقانه دارد…
pixel