بارش برف و تگرگ در آلمان

259

در میانه تابستان در ایالت هسن آلمان برف و تگرگ بارید.

پارس تودی
پارس تودی 376 دنبال کننده