درسِ هجدهم : مبجثِ بسیار مهمِ Zmodeler زی مادلینگ (قسمت سوم)

148
درسِ هجدهم : زی مادلینگ (تفاوت دینامیک سابدیو در برابرِ سابدیو و مزایا و معایبِ آن- زی مادلینگ ) (قسمتِ سوم )
pixel