سلام گل های تو خونه، قول بدید حرف های حاجی یادتون بمونه!

640

جهادگران مازندران با طریقی متفاوت از مردم می خواهند تا در خانه بمانند. کارگاه تولید ماسک بهداشتی قرارگاه جهادی فلق بسیج دانشجویی استان مازندران

u_7419307

2 هفته پیش
خدا برامون بذارتشون

u_7419307

2 هفته پیش
خدا برامون بذارتشون
pixel