100ثانیه اخبار از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه هفته دوم خرداد 98 شماره 34

199

100ثانیه اخبار از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه هفته دوم خرداد 98 شماره 34/روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه/گوینده خبر: محدثه نشاط ایران پور/تدوین: روح الله دلیر