دولت روحانی ناجی ترامپ شد!واردات 300 هزارتن سویای تراریخته

291

دولت روحانی ناجی ترامپ شد! سخنان دردناک دکتر سید محمود نبویان از خیانت عده ای به کشور در اوج تحریم آمریکا آمریکا بزرگترین صادرکننده سویا است، در جنگ اقتصادی چین و آمریکا، چین باعث شد واردات سویا از آمریکا به این کشور به صفر برسه اما یک عده در کشور ما ناجی ترامپ شدند و در اوج تحریم های ترامپ علیه کشورمان ۳۰۰ هزار تن سویا از آمریکا وارد کشور شده است! @BisimchiMedia