حامد كمیلی در اكران خصوصی ایتالیا ایتالیا

225

حامد كمیلی در جمع عكاسان و خبرنگاران