کلپاک در گوجه فرنگی

16
کلپاک عصاره خالص جلبک دریایی اکلونیا ماکسیما, عصاره گیری به روش سل بورست(ترکاندن سرد سلول) و آزاد شدن هورمونها بدون تغییر, دارای اکسین بالا, سیتوکینین و جیبرلیک اسید, اکول ، براسینواستروییدها و ... - افزایش رشد ریشه ها و اندامهای هوایی - افزایش فروت ست - کم کردن استرسهای زنده و محیطی - قابل استفاده به صورت بذرمال, آبیاری, محلولپاشی
pixel