نحوه تخصیص اهداف کمی و برنامه ها در سامانه پایش

69
نحوه تخصیص اهداف کمی یا برنامه ها به کاربران دانشگاهی در سامانه پایش برنامه عملیاتی
pixel