دربی در دریای عمان

271

دو کشتی نفت کش با اختلافی دو ساعتھ صبح پنج شنبھ، 23 خرداد 98 در دریای عمان ھدف حمله قرار گرفتند.

کاست
کاست 149 دنبال کننده